baard-frl.nl

Stifting Doarpshûs

De Stifting Doarpshûs wurdt op it stuit foarsitten troch Aart Terpstra, mei Tine Buren as sekretaris, Albert Bosscha as ponghâlder, en Herman Bergwerff en Klaas Bouma as leden.