baard-frl.nl

Moai op tiid

Foarsitter fan Klaverjasklup Moai op tiid is Yge Valk (06-38181170 / ygevalk@gmail.com) en Ger Luyben (06-25179216 / gerrieluyben@hotmail.com) is sikretaris en ponghalder.