baard-frl.nl

KF Baerd

Fan de Keatsferiening Baard is Jan Franke Heida de foarsitter, Gerrit Meulenaar de sekretaris, Jan Klaver de ponghâlder en Thomas van der Meer lid.

De feriening is te berikken op meulenr@xs4all.nl.