baard-frl.nl

It Hofke

It Hofke is de boartestún fan Baard, neist keatsfjild De Kamp. Der is in sânbak, in skommel, in wip en allegearre oare tastellen. It Hofke is foar de allerjongsten, mar ek foar de wat âldere bern it plak yn Baard om tegeare te kommen en te boartsjen.

It Hofke wurdt beheard troch de boartestúnkommisje, mei Marijn Meijberg as faorsitter, Ine Binnema as sekretaris en Nico de Roo as penningmeester. De boartestúnkommisje is te berikken fia meulen@xs4all.nl.