baard-frl.nl

In Goed Begjin

It bestjoer fan de Baarder toanielferiening bestiet Ășt Ronald van Giessen foarsitter, Anne Marije Wiersma sekretaris, Froukje Mijberg ponghalder en Dorothea Deelstra as lid.