baard-frl.nl

IIsclub

It bestjoer fan de Baarder toanielferiening bestiet Ășt Siemen Reitsma foarsitter iisclub hat op it stuit gjin foarsitter (fakature!), Elze Pijlman is sekretaris, Louw Zijlstra penningmeester, en Thomas van der Meer (iismaster) en Klaas Hoogma binne leden. It kontaktadres is elzepijlman@hotmail.com.