baard-frl.nl

Dorpskrant De Baarder Kat

De Baarder Kat is de doarpskrante fan Baard, mei nijs, columns, Ăștslagen fan it biljerten en mear. De Kat ferskynt elts kwartaal. De redaksje is yn hannen fan Tina Hendriks, Anke Roorda, Betty de Jong, Gert Zeijlemaker, Aart Kuyt, Anneke Tonnon en Esther de Croon.

De Baarder Kat is te berikken fia e-mail op debaarderkat@gmail.com.