baard-frl.nl

Doarpsbelang

Doarpsbelang wurdt op it stuit foarsitten troch Aukje Bergwerff-de Boer, mei Els van der Wal as skriuwer, Gilbert Valk as ponghâlder, Jacco Dijkstra, Marijn Meijberg en Nico de Roo as leden. Doarpsbelang is te berikken op secr.dorpsbelangBaard@gmail.com.