baard-frl.nl

De Baarder Keus

De Baarder Keus hawwe Wilma Lameijer as foarsitter, Ynne Binnema as sekretaris, Edzer Dillema as ponghâlder, en Tseard Nauta as lid.

De feriening is te berikken op meulenr@xs4all.nl.