baard-frl.nl

Doarpsbelang

Doarpsbelang wurdt op it stuit foarsitten troch Aukje Bergwerff-de Boer, mei Johannes de Groot as skriuwer, Gabe Schaaf as ponghâlder, en Jacco Dijkstra en Klaas Bouma as leden. Doarpsbelang is te berikken op secr.dorpsbelangBaard@gmail.com.